Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście
 


Jesteś 1338703 gościem od 09.03.2006
Data aktualizacji: 24.01.2012
 

Ryczałt ewidencjonowany

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

 

Kogo dotyczy:

 

Osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej lub jawnej jeżeli zadeklarowały wybór tej formy opodatkowania, z wyłączeniem podatników o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego podatnik obowiązany jest do złożenia oświadczenia (w formie pisemnej) naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania o wyborze opodatkowania w tej formie.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa się nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji  działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Decydując się na opodatkowanie w formie ryczałtu podatnik nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Podstawa opodatkowania:

 

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód. Podatnik może dokonywać odliczeń od przychodu, np. o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Wysokość podatku:

 

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zróżnicowane i w zależności od rodzaju działalności wynoszą odpowiednio 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3,0%.

Obliczony podatek obniża się o kwotę zapłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne o ile nie została odliczona od podatku dochodowego (obniżenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki).

 

Obowiązki podatnika:

 

·         założenie ewidencji przychodów od dnia od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, oraz innych urządzeń księgowych o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy,

·         przechowywanie dowodów zakupu towarów,

·         obliczanie wysokości kwoty podatku i dokonywanie wpłat na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w termi­nie złożenia zeznania rocznego,

·         po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego  podatnik obowiązany jest do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

 

Obowiązki płatnika:

 

Szczególne obowiązki zostały nałożone na podatników zatrudniających pracowników. Mają oni w szczególności obowiązek:

·         prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników,

·         obliczania, pobierania i odprowadzania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy,

·         sporządzania informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

·         dokonywania w określonych w przepisach przypadkach rocznego obliczenia podatku (PIT-40).