Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście
 


Jesteś 1322124 gościem od 09.03.2006
Data aktualizacji: 22.07.2014

Ogłoszenie o przetargu ofert

 

  

 

O B W I E S Z C Z E N I E   O   L I C Y T A C J I

 

Działając na podstawie art. 105-107 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. nr 1015 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Śródmieście Dział Egzekucji Administracyjnej podajedo publicznej wiadomości,
że5 Sierpnia 2014r. o godzinie 10:00
w budynku Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście
ul. Piłsudskiego 27-29w pokoju 106odbędzie się I licytacja n/w ruchomości stanowiącej własność Ireneusza Laszczkowskiego, zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Damrota 1/10

 

 

L.P.

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

KWOTA OSZACOWANIA

 

CENA WYWOŁANIA

 

1.

 

SAMOCHÓD MERCEDES-BENZ 208 SPRINTER DIESEL 2.5 t

ROK PRODUKCJI – 1999

NR REJESTRACYJNY -  DW 4527F

NR VIN WDB9013611P934138

 

 

6.500,00zł (z VAT)

 

4.875,00zł (z VAT)

 

 

W/w ruchomość można oglądać w dniu 29 lipca 2014r. w godzinach 10:00 – 11:00  w zatoczce parkingowej przy byłym Browarze Piast - Wrocław ul. Jedności Narodowej 204.

Ekspertyza i zdjęcia dotyczące ruchomości znajdują się do wglądu w Urzędzie Skarbowym Wrocław - Śródmieście, pokój - 110. Bliższych informacji udziela się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju 110 lub telefonicznie – 071/371-40-88.

Cena wywoławcza w I-szej licytacji wynosi 75% wartości szacunkowej w/w ruchomości.

Osoba przystępująca do licytacji powinna złożyć wadium w  wysokości 1/10 sumy oszacowania - 650 zł.

Wadium winno być złożone w gotówce do rąk osoby prowadzącej licytację  w godz. 8.00 – 9.30.

W przypadku niedojścia do skutku I-szej licytacji, II licytacja odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2014r.
o godzinie 9.00 w pokoju 106. Cena wywoławcza w II-giej licytacji wynosi 50% wartości szacunkowej w/w ruchomości.

 

Tutejszy organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.